Make your own free website on Tripod.com

การคัดลอกมาจากMicrosoft Word

การใช้โปรแกรม _XP

1. ส่วนประกอบของโปรแกรม

2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ
2.1 การกำหนดการตั้งค่าหน้ากระดาษ ทำได้โดย ไปที่เมนู “แฟ้ม > ตั้งค่าหน้ากระดาษ ดังภาพ


3. การพิมพ์ข้อความลงในเอกสาร การปรับแต่งรูปแบบ
3.1 ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการพิมพ์ลงในกระดาษที่โปรแกรมเตรียมให้ ดังภาพ
3.2 ถ้าต้องการเพิ่มขนาดของข้อความให้กำหนดแถบสีของข้อความแล้วใช้ เครื่องมือ
เพิ่มขนาด และใช้ เปลี่ยนขนาดแบบอักษรตามต้องการ
และถ้าต้องการเน้นข้อความให้เป็นแบบ ก็ให้คลิกเพื่อเลิกตามต้องการ
และถ้าต้องการใส่สีแบบอักษรให้คลิกปุ่ม แล้วเลือกสีใส่ตามที่ต้องการและรูปแบบ
การใช้งานคล้ายคลึงกับโปรแกรม Power Point

หมายเหตุ อย่าลืมกำหนดขอบเขตข้อมูล (แถบสีข้อความทุกครั้ง) ก่อนการใช้ Tool bar ทุกครั้ง
3.3 การจัดรูปแบบข้อความให้อยู่ จัดชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา ชิดขอบ ให้สังเกต
ดังภาพ

4. การกำหนด TAB
Tab มี 4 ประเภท คือ แท็ปซ้าย แท็ปกึ่งกลาง แท็ปขวา แทบทศนิยม
รูปแบบการใช้แท็ปให้กำหนดที่แถบไม้บรรทัด แล้วเลื่อนหาแท็ปที่ต้องการจะตั้งค่า ตัวอย่างเช่นถ้าต้องการลบแท็ปที่ตั้งค่าไว้นั้น ให้นำตัว ไปชี้ที่แท็ปที่ต้องการ แล้วลากแท็ปทิ้ง
หมายเหตุ การตั้งแท็ปพิมพ์ข้อความ ต้องกดแป้น Enter ทุกครั้ง จึงจะเก็บค่าแท็ปไว้
4. การบันทึกเอกสาร
4.1 การบันทึกแฟ้มเอกสาร (SAVE) มีลักษณะเหมือนกับการบันทึกแฟ้มข้อมูลใน Power Point
กล่าวคือ ให้บันทึกลงใน Drive D:\(ตามด้วยตู้เก็บเอกสารของท่านเอง) หลักการเดียวกัน ในการทำงานด้านเอกสาร สิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือ การบันทึกแฟ้มข้อมูลเป็นระยะ ๆ โดยการกด

5. การแทรกรูปภาพ การแทรกรูปร่างอัตโนมัติ การแทรก WordArt
5.1 การแทรกในลักษณะดังกล่าวนั้น พื้นฐานมาจากการเรียน Power Point ยังคงใช้หลักการเดียวกันในการใช้งาน จึงไม่ขอสรุปเพียงเท่านี้

6. การสร้างคอลัมน์
6.1 ต้องไปกำหนดการตั้งค่าหน้ากระดาษให้กระดาษอยู่ในแนวนอน
6.2 ใช้ Tool bar กำหนดคอลัมน์ หรืออาจใช้เมนู “รูปแบบ” > คอลัมน์ ก็ได้ ยกตัวอย่าง


7. การสร้างตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่
7.1 พิมพ์ข้อความ และเลือกข้อความที่ต้องการเน้น แล้วใช้คำสั่ง รูปแบบ> ตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่


8. การสร้างนามบัตร
8.1 กำหนดขนาดกระดาษให้ได้ความกว้างประมาณ 18 ซม. โดยการตั้งค่าหน้ากระดาษ
8.2 จากนั้นใช้เมนู “ตาราง” > แทรกตาราง แล้วกำหนดจำนวนคอลัมน์ และจำนวนแถว ดังภาพ


ในการทำนามบัตรนั้น ข้อความที่พิมพ์ลงนามบัตรนั้นต้องไม่มากเกินไป และถ้าพิมพ์เสร็จแล้วสามารถจัดรูปแบบให้สวยงามได้ โดยการเพิ่มขนาดตัวอักษร การใส่แบบอักษร Font การใส่สีสันให้ตัวอักษร และการกำหนดสัญลักษณ์ลงในนามบัตร เพื่อให้นามบัตรนั้นดูดี สวยงามตามความพึงพอใจ

9. การแทรกสัญลักษณ์
9.1 การแทรกสัญลักษณ์นั้น ให้ไปที่ เมนู “แทรก” > สัญลักษณ์ จะปรากฏดังภาพ


10. การใส่ขอบกระดาษเอกสาร
ในกรณีที่ต้องการให้งานเอกสารนั้นมีขอบกระดาษสวยงามนั้น ให้ไปกำหนดที่เมนู “รูปแบบ” แล้วเลือกคำสั่ง เส้นขอบและแรเงา ดังภาพ และถ้าไม่ต้องการให้มีขอบหน้ากระดาษก็ให้ไปกำหนดให้แสดงคำว่า “ไม่มี” ในช่องศิลปะ

11. การสร้างสูตรสมการคณิตศาสตร์
ขั้นตอนการสร้างสมการมีดังนี้ ไปที่เมนู “แทรก” แล้วเลือกคำสั่ง “วัตถุ” ดังภาพ


เลือกพิมพ์สมการที่ต้องการ เช่น ,
12. การจัดกลุ่มข้อความ
การจัดกลุ่มข้อความนั้น จุดประสงค์ของการจัดกลุ่มกล่องข้อความเพื่อให้กล่องข้อความนั้นเป็นระบบ ระเบียบและง่ายต่อการแก้ไขหรือเคลื่อนย้าย เคลื่อนที่ไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการต่าง ๆ เช่น
ขั้นตอนการสร้างข้อความจัดกลุ่ม
1. สร้างกล่องข้อความจาก ก็ได้ หรือสร้างจาก ดังภาพ
2. จากนั้นกำหนดกล่องข้อความที่ต้องการจัดกลุ่ม โดยการกดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วใช้ คลิกที่กล่องทีละกล่องจนครบ และถ้ามีเส้นก็ต้องคลิกที่เส้นให้เป็นดังภาพ

3. ถ้าเป็นดังภาพแล้ว ใช้เมาส์คลิกขวา จะเห็นคำสั่ง


4. ถ้าต้องการยกเลิกการจัดกลุ่มให้คลิกเป้าหมายที่ต้องการแล้วใช้คำสั่ง “ยกเลิกการจัดกลุ่ม”

13. การสร้างตาราง
1. ไปที่เมนูตาราง เลือก “แทรกตาราง”
2. ในการสร้างตารางนั้นต้องดูรูปแบบว่า
ตารางที่จะสร้างนั้นมีกี่คอลัมน์ และ
จะใช้กี่แถว ต้องใช้การวางแผนการ
ทำงานจะดีที่สุด


14. การจัดรูปแบบหัวตาราง การใส่ลักษณะลวดลายตาราง


การผสานเซล หมายถึง การรวมเอาเซลล์ จำนวน 2 เซลล์ขึ้นไป เช่น ไปกำหนด
แล้วเลือกใช้ แต่ถ้าต้องการแยกเซลล์ก็ให้กำหนดแถบสีเช่นเดียวกันแล้วเลือกใช้ เป็นต้น
15. การจัดตำแหน่งของข้อความในตาราง


ถ้าต้องการจัดรูปแบบข้อความให้กึ่งกลางไปที่
โดยการคลิกขวาแล้วเลื่อนไปใช้คำสั่ง
16. การพิมพ์จดหมายเวียน
ในการพิมพ์จดหมายเวียนนั้น ต้องไปกำหนดให้เอกสารเป็นแบบบานหน้าต่าง ดังภาพ

ให้พิมพ์จดหมายเวียนไว้ก่อน แล้วเว้นช่อง ที่อยู่ผู้รับไว้ แล้วคลิกถัดไปเรื่อย ๆ จนเห็น

17. การสั่งงานออกทางเครื่องพิมพ์
ก่อนการพิมพ์งานใด ๆ อย่าลืมดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพราะข้อความที่เราจะพิมพ์นั้นต้องพร้อมเสมอ ถ้าไม่พร้อมจะได้แก้ไขทัน ในการพิมพ์งานมีหลักการดังนี้
1. ไปเมนู “แฟ้ม” แล้วเลือกหาคำสั่ง “พิมพ์” หรืออาจจะใช้แป้น Ctrl P ก็ได้ เช่น


หมายเหตุ ในการพิมพ์เอกสาร ไม่ขอแนะนำให้ใช้ เพราะเราต้องกำหนดหน้าที่ต้องการพิมพ์ ซึ่งถ้าใช้ ผลลัพธ์ที่สั่งงานนั้น งานก็จะพิมพ์ออกหมด และในการใช้ จะต้องมั่นใจว่างานที่พิมพ์นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ทุกประการ